DS 490:2018

Lydklassifikation af boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Hvad handler DS 490:2018 om? 

Formålet med denne standard er at gøre det lettere for byggeriets parter at specificere standardiserede lydforhold i boliger samt at tilskynde byggeriets rådgivere til at forbedre den akustiske kvalitet af boliger, således at ikke kun gældende minimumkrav opfyldes. Endvidere er det et mål at muliggøre lydklassificering af ældre etageboliger til information om lydforholdene. Standarden kan også anvendes af beboere, bygherrer og myndigheder som en vejledning til at stille krav om bedre lydforhold i boliger i såvel nybyggeri som ved renovering.

 

Hvem henvender standarden sig til? 

Anvendelsesområdet for denne standard er boliger, herunder også hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, sygehjem, plejehjem, døgninstitutioner og lignende bygninger, der benyttes til overnatning.
Udgangspunktet for lydklasserne er lydklasse C, der svarer til byggelovgivningens minimumkrav til lydforhold i boliger. Minimumkravene garanterer ikke uforstyrrethed, og i mange tilfælde bør der tilstræbes bedre lydforhold, fx svarende til lydklasse A eller B.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard? 

Denne standard specificerer et klassifikationssystem for boligers akustiske kvalitet med seks klasser, A, B, C, D, E og F. Klassifikationen omfatter grænseværdier for luftlydisolation, trinlydniveau, efterklangstid samt lydtrykniveauer(støjniveauer) indendørs i boliger fra støjkilder som tekniske installationer og trafik. Anneks B giver information om, hvorledes den subjektive vurdering af lydforholdene kan forventes at være i de seks lydklasser.
En bolig skal opfylde alle de krav, der er opstillet for en bestemt klasse, for at kunne opnå en klassifikation i denne klasse, se anneks A. Klassifikationen gælder kun så længe, der ikke sker betydende ændringer i bygningen. Hvis der foretages sådanne ændringer, skal klassifikationen vurderes på ny. Klassifikationen skal baseres på målinger udført i overensstemmelse med de relevante standarder og metoder angivet i pkt. 2 og 3.
Støj fra erhvervsvirksomheder i samme bygning er ikke omfattet af denne standard, men der henvises til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder, se [2] i bibliografien.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

Denne standard er udarbejdet af standardiseringsudvalget for akustik, S-115, og er 3. udgave af DS 490. Den første udgave udkom i 2001 og var baseret på et forslag fra 1998 fra Nordisk Standardiseringskomité, INSTA B – Committee on sound classification, vedrørende lydklassifikation af bygninger. Anden udgave udkom i 2007 med henblik på en tilpasning til det nye bygningsreglement, som udkom i 2008. Baggrunden for den foreliggende revision er primært en opdatering af de normative referencer og en udvidelse med to lavere lydklasser til anvendelse i det ældre etageboligbyggeri.

Ændringerne i den foreliggende 3. udgave af DS 490 i forhold til 2. udgave fra 2007 er følgende:
–– Der er tilføjet to lavere lydklasser E og F til anvendelse til karakterisering af lydforholdene i ældre boligbyggeri opført, før der var lydkrav til boliger, og med lydkvaliteter langt under nugældende krav.
–– Normative referencer til måle- og vurderingsmetoder er opdateret.
–– Klassificering af trafikstøj er forenklet, så klassificering af trafikstøj indendørs kun kan foretages på grundlag af Lden, og grænseværdien gælder nu støj fra veje og jernbaner hver for sig. Forenklingen indebærer, at både LAeq,24h og Lnight udgår af klassificeringen, og at der nu for trafikstøj er overensstemmelse mellem lydklasse C og bygningsreglementet.


Beskrivelse

Denne standard specificerer et klassifikationssystem for boligers akustiske kvalitet med seks klasser, A, B, C, D, E og F. Klassifikationen omfatter grænseværdier for luftlydisolation, trinlydniveau, efterklangstid samt lydtrykniveauer (støjniveauer) indendørs i boliger fra støjkilder som fx tekniske installationer eller trafik. Anneks B giver information om, hvorledes den subjektive vurdering af lydforholdene kan forventes at være i de seks lydklasser.

Erstatter:


Antal sider: 13

Udgivet: 2018-08-21

Internationale relationer :

ICS: 91.120.20 - Akustik i bygninger. Lydisolering.

Varenummer: M307540


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-115/U-04