DS 2450-1:2014

Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer - Del 1: Styring af risiko og infektionshygiejne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 719,00

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav til et ledelsessystem, der sætter sundhedssektorens organisationer i stand til at realisere en infektionshygiejnepolitik og til at nå deraf afledte infektionshygiejniske mål.

NOTE 1
Infektionshygiejnepolitik og de deraf afledte infektionshygiejniske mål vil ofte tage udgangspunkt i et overordnet ønske om generelt at styre og reducere den risiko, som interessenter, der opholder sig, arbejder eller færdes i organisationen, påføres.
Infektionshygiejniske mål kan være en del af organisationens aktivitets- og kvalitetsmål i øvrigt.
Standarden kan anvendes af enhver organisation, som har til hensigt

a) at indføre, vedligeholde, dokumentere effektiviteten af og forbedre et ledelsessystem til brug for understøtning af de sundhedsfaglige aktiviteter med forebyggelse af risiko og nosokomielle infektioner,
b) at synliggøre overensstemmelse med kravene i denne standard over for interessenter og myndigheder,
c) enten at udarbejde en selvevaluering – eventuelt efterfulgt af en selvdeklaration af overensstemmelse med kravene i denne standard – eller som grundlag for at opnå et eksternt organs certificering af ledelsessystemet.

NOTE 2
Store dele af DS 2450-1:2014 kan opfyldes ved at implementere et ledelsessystem, der bygger på de retningsgivende dokumenter, som kræves udarbejdet og indført i medfør af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, for sygehuse [7]. Ud over relevante krav i DDKM skal organisationen opfylde de i Anneks C oplistede supplerende krav fra denne standard, hvis den i kombination med akkreditering på basis af nævnte model ønsker at påberåbe sig overensstemmelse med denne standard, se i øvrigt 0 og vejledningen i DS 2450-5:2014 [2]. I sundhedssektoren anvendes betegnelsen akkreditering for det eksterne organs bedømmelse af organisationens ledelsessystems overensstemmelse med givne krav. Se definitionerne af certificering og akkreditering i DS 2450-3 [1].

Erstatter:


Antal sider: 53

Udgivet: 2015-02-05

Godkendelsesdato: 2014-06-18

Internationale relationer :

ICS: 11.020 - Lægevidenskab og sundhedsvæsen. Generelt

Varenummer: M221033


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-354 (n)