DS 432:2009 ( Tilbagetrukket )

Norm for afløbsinstallationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

Hvad handler denne standard om?

Denne norm for afløbsinstallationer giver en række anvisninger på en teknisk forsvarlig udførelse af afløbsinstallationer i overensstemmelse med de overordnede krav i Bygningsreglementet. 
Vedrørende drænsystemer henvises til DS 436 Norm for dræning af bygværker.
Normen gælder for ledningsspecifikke forhold. For ikke-ledningsspecifikke forhold henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.
Vedr. højvandslukker se DS 432/Till. 1:2012 Norm for afløbsinstallationer - Tillæg 1: Sikring mod opstemning - Højvandslukker

 

Hvem henvender standarden sig til?

Standarden henvender sig til alle, som arbejder med afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand.
Normen gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

DS 432:2009 giver anvisninger på en teknisk forsvarlig udførelse af afløbsinstallationer i overensstemmelse med de overordnede krav, som er indeholdt i Bygningsreglementet.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

Formålet med revisionen har været at bringe normen i overensstemmelse med de ændringer af lovmæssig og teknisk art, som med virkning fra 1. februar 2008 er indført i Bygningsreglementet. Revisionen omfatter ikke en egentlig opdatering af det tekniske indhold. De ændringer, der er indført, er konsekvensrettelser og korrektion og samtidig er sondringen mellem krav- og vejledningstekst bortfaldet.

Opfyldelse af Bygningsreglementets krav er ufravigelig.


Beskrivelse

Denne norm gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling og til nedsivning.
Normen gælder for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.
Normen gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg.

Reparation af ledninger og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer, apparater, beholdere mv. kan også udføres med materiel og metoder, der også var tilladt efter gældende regler på afløbsinstallationens udførelsestidspunkt.

Brandtekniske foranstaltninger er ikke omfattet af normen.
De overordnede krav i punkt 2 gælder for alle typer af afløbsinstallationer, herunder de i punkt 8 anførte særlige afløbsinstallationer.
Kravene og anvisningerne i kapitlerne 3-7 sigter primært på afløbsinstallationer, som de traditionelt udføres i Danmark. Der er således tale om gravitationssystemer, hvor begrænsning af tryk-svingninger sker ved lufttilførsel gennem de vandførende ledninger, fx fra eventuelle udluftninger.
Vedrørende drænsystemer henvises til DS 436 Norm for dræning af bygværker.
Normen gælder for ledningsspecifikke forhold. For ikke-ledningsspecifikke forhold henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.
Antal sider: 88

Udgivet: 2009-07-24

Godkendelsesdato: 2009-07-03

Tilbagetrækningsdato: 2020-07-14

Internationale relationer :

ICS: 91.140.80 - Afløbsinstallationer

Varenummer: M231067


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-315