DS-håndbog 183:2016 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 183:2016)

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Pris fra:
kr. 695,00

Beskrivelse

Denne standardsamling i to bind indeholder standarder oversat til dansk fra DS/HD 60364-serien. Gældende fra 1. juli 2017, vil der blive refereret til disse standarder i ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer” (installationsbekendtgørelsen). Alle standarder i de to bind var gældende pr. 19. maj 2016. Når den endelige bekendtgørelse er vedtaget og offentliggjort, kendes de danske afvigelser til DS/HD 60364-serien, og der vil blive udsendt tillæg og rettelsesblade til hver enkelt af de berørte standarder. Dette vil også betyde, at denne standardsamling vil udkomme i 2. udgave med en opdatering af de danske afvigelser.
Dermed kan denne 1.-udgave af standardsamlingen først og fremmest bruges til at forberede sig på de tekniske ændringer, som den kommende installationsbekendtgørelse gennemfører. I stærkstrømsbekendtgørelsen af 2001 indgik der tekst kopieret fra de da gældende standarder. De fleste af disse standarder er siden blevet revideret flere gange, og nye er kommet til. Den nye installationsbekendtgørelse bliver en kortere tekst, som refererer til de til enhver tid gældende standarder.
Nærværende standardsamling vil kunne anvendes sammen med installationsbekendtgørelsen, da sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3 anses for opfyldt, såfremt installation udføres efter en gældende udgave af DS/HD 60364-serien, samt at installationsbekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.
I installationsbekendtgørelsen vil der blive refereret til en række DS/HD-standarder, der alle er oversat til dansk i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og udgivet under deres respektive betegnelser efterfulgt af ”(SIK)”, fx DS/HD 60364-1:2008 (SIK). I disse oversættelser er eventuelle tillæg og/eller rettelsesblade til de enkelte standarder blevet indarbejdet. I DS/HD-standarder indgår der ofte særlige nationale bestemmelser. Disse er hhv. A-afvigelser, der beror på de enkelte landes lovgivning, og SNC’er, som skyldes andre faktorer, fx klimatiske for- hold. Kun forhold vedrørende Danmark er medtaget i de oversatte DS/HD (SIK)-standarder. Forhold vedrørende andre lande fremgår dog af de tilsvarende engelske versioner af DS/HD-standarderne.
Installationsbekendtgørelsen vil beskrive de nationale bestemmelser til udførelse og drift af elektriske installationer. Det er i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen besluttet at udelade de danske afvigelser til standarderne i nærværende udgave af standardsamlingen, da de nationale afvigelser, som fremgår i de enkelte DS/HD-standarder, primært er baseret på krav i stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6.

Om standarder
Standarder er dynamiske; de granskes, revideres og erstattes løbende. Det berører naturligvis også standarderne i denne standardsamling. De er imidlertid alle omfattet af en overgangsperiode, som forlænger muligheden for at bruge dem, selv efter at de er blevet erstattet. Overgangsperioden varer for DS/HD 60364-seriens vedkommende som hovedregel 3 år. Ved udgivelsen af denne 1.-udgave af standardsamlingen var således DS/HD 60364-7-712:2016 netop udkommet på engelsk, men forelå endnu ikke i dansk oversættelse. Derfor indgår i stedet DS/HD 60364-7-712:2005+Corr:2006 (SIK), der pga. overgangsordningen kan benyttes frem til 8. april 2019. Derudover er DS/HD 60364-4-46 udeladt, da revisionen af den endnu ikke var færdig ved bogens udgivelse.
Man kan kontakte Dansk Standard og tilmelde sig overvågning af standarderne, som installationsbekendtgørelsen refererer til. Dermed får man løbende besked, når der sker forandringer i forbindelse med standarderne, fx udgivelse af tillæg, rettelsesblade, samt når en standard er blevet erstattet, eller dens overgangsperiode er udløbet. Kontakt Dansk Standard på dssalg@ds.dk eller tlf. 39 96 61 31.
Vigtige oplysninger om ligheder og forskelle mellem allerede udgivne oversættelser og standardsamlingens indhold
I det store hele er standarderne i denne udgave af standardsamlingen identiske med de danske oversættelser af tilsvarende DS/HD (SIK)-standarder, der allerede er udgivet enkeltvis. Det er dog vigtigt at være opmærksom på følgende vigtige forskelle: Som beskrevet ovenfor blev de danske afvigelser indarbejdet i oversættelserne af de enkelte DS/HD (SIK)-standarder. Da imidlertid langt den overvejende del af de danske afvigelser forventes ophævet ved installationsbekendtgørelsens ikrafttrædelse, er disse afvigelser ikke blevet indarbejdet i standardsamlingens udgaver. Hvor altså indhold pga. danske afvigelser er tilføjet, ændret, erstattet eller slettet i de allerede udgivne oversættelser af DS/HD (SIK)-standarderne, findes disse ændringer ikke gennemført på tilsvarende steder i standardsamlingen. Denne varians mellem udgaver træder tydeligst frem, hvor udeladte danske afvigelser forårsager mellemrum i standardsamlingens tekst. Vil man vide, hvor tekster indbyrdes varierer, er det nødvendigt at sammenligne de allerede udgivne oversættelsers tekst med standardsamlingens.
I begge bind er standardernes danske forsider, nationale forord samt europæiske implementeringssider fjernet. Disse sider kan ses i previewet til de enkelte standarder på webshop.ds.dk.
Bemærk også, at der i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen er foretaget redaktionelle rettelser og tilføjelser i DS/HD 60364-7-703:2007 (SIK) og DS/HD 384.7.711 S1:2004 (SIK).

Standardsamlingens øvrige opbygning
I begge bind af standardsamlingen findes indholdsfortegnelser. Deres opbygning er dog forskellig. Indholdsfortegnelsen i bind 1 angiver både standardernes betegnelser, titler og overordnede punktinddeling, hvorimod indholdsfortegnelsen i bind 2 udelukkende angiver standardernes betegnelser og titler. Som hovedregel er standarderne sorteret efter deres betegnelsers alfanumeriske rækkefølge.
Bind 1 indeholder termer og definitioner fra Electropedia IEV 195 og 826 oversat til dansk. Electropedia er tilgængelig online, på www.electropedia.org/.
I de to bind er der enkelte steder indsat blanke sider for at bevare standardernes originale sidetal, der ses i hhv. højre og venstre side af arket. Selve standardsamlingens sidetal findes centreret nederst på siden.
Der er i 2. oplag foretaget følgende rettelser:
I DS/HD 60364-5-52:2011 (SIK) er der på side 287 i bind 1 rettet fra "Tabel B.52.1" til "Tabel B.52.21".
I DS/HD 60364-7-729:2009 (SIK) er der på side 203 i bind 2 rettet fra "717.30" til "729.30".

Antal sider: 723

Udgivet: 2016-05-24

Godkendelsesdato: 2016-05-02

Tilbagetrækningsdato: 2017-06-30

Varenummer: M307572


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-564