DS 428:2019 ( Tilbagetrukket )

Brandsikring af ventilationsanlæg


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 920,00

Rettelse

Der er 2019-09-12 foretaget en rettelse i DS 428:2019 under pkt. 3.13.6 på side 30, hvor (ve ho i↔o) er rettet til (ve ho i→o).
Kunder, der har købt standarden før denne dato, skal være opmærksomme på, at den dobbelte pil i dette afsnit er en fejl.

Se rettelse som PDF her.

Hvad handler denne standard om?

Denne standard indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig udførelse af ventilationsanlæg i brandteknisk henseende, så risiko for en brands opståen, udvikling og spredning som følge af ventilationsanlægget minimeres.

Standarden indeholder også en række bestemmelser, der skal sikre, at giftige og eksplosive dampe fjernes fra garageanlæg, samt krav til udluftning af røg under og efter redningsberedskabets indsats. Standarden indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.

Standarden dækker alene brandtekniske forhold. Vedrørende udførelse i øvrigt henvises til DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

 

Hvem henvender standarden sig til?

Standarden forudsætter fornøden teknisk indsigt inden for området samt viden om yderligere lovgivning på området.

Der kan være tilfælde inden for gyldighedsområdet, hvor normens bestemmelser ikke er fuldt dækkende og tilstrækkelige til at opnå en forsvarlig brandsikkerhed, ligesom der kan være tilfælde, hvor brandsikkerheden kan opnås på anden måde. Det skal i hvert enkelt tilfælde dokumenteres, at fravigelsen er forsvarlig.

 Hvorfor skal du bruge denne standard?

Standarden gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger.

Anlæg til naturlig ventilation skal udføres iht. denne standard i den udstrækning, de kan sidestilles med mekaniske ventilationsanlæg.

Anlæg til industrielle eller industrilignende processer og oplag skal som minimum følge standardens krav.

Der kan i bygningsreglementet, Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for brandfarlige virksomheder og oplag, Arbejdstilsynets bestemmelser, ATEX-direktiverne og anden lovgivning m.v. være supplerende brandtekniske krav til sådanne anlæg.

Standarden gælder ikke for eventuelle supplerende brandtekniske foranstaltninger, hvis anlægget også skal anvendes til brandventilation. 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

Formålet med revisionen af DS 428:2011 har været at opdatere indholdet i forhold til den tekniske udvikling, nye erfaringer og ændrede byggeskikke (tættere og højere byggeri), samt at implementere nye europæiske standarder på området.

Standarden indeholder en række krav, som retter sig mod opnåelse af en i brandteknisk henseende forsvarlig sikkerhed og funktion af ventilationsanlæg.

I forhold til den tidligere udgave, er denne standard udvidet til også at omfatte

- Brandsikring af fraluftsanlæg fra industrilignende processer og oplag

- Garageanlæg for fjernelse af giftige og eksplosive dampe

- Mekanisk røgudluftning af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Kravene er i størst muligt omfang funktionelt betingede og baseret på seneste tekniske og videnskabelige viden. I standarden forekommer henvisninger til danske og internationale standarder.


Beskrivelse

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.
Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.

Erstatter:


Antal sider: 104

Udgivet: 2019-09-06

Godkendelsesdato: 2019-09-05

Tilbagetrækningsdato: 2021-06-01

Internationale relationer :

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse 91.140.30 - Ventilationssystemer og klimaanlæg

Varenummer: M317436


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-127