DS 428:2011 ( Tilbagetrukket )

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

Hvad handler denne standard om?

DS 428 indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig udførelse af ventilationsanlæg i brandteknisk henseende, således at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af ventilationsanlægget minimeres.

 

Hvem henvender standarden sig til?

Normen forudsætter en fornøden teknisk indsigt inden for området. Der kan være tilfælde inden for gyldighedsområdet, hvor normens bestemmelser ikke er fuldt dækkende og tilstrækkelige til at opnå en forsvarlig brandsikkerhed, ligesom der kan være tilfælde, hvor brandsikkerheden kan opnås på anden måde. Det skal i hvert enkelt tilfælde dokumenteres, at fravigelsen er forsvarlig.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde, at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.

Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser. Anlæg til naturlig ventilation skal udføres iht. denne norm, i den udstrækning de kan sidestilles med mekaniske ventilationsanlæg.

Normen dækker alene brandtekniske forhold. Vedr. udførelse i øvrigt af mekaniske ventilationsanlæg henvises til DS 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

Denne norm anvender brandtekniske klasser som angivet i det nye europæiske klassifikationssystem. Det vil stadig være tilladt at anvende produkter klassificeret i henhold til det hidtidige danske system i en periode, indtil overgangsperioden for den relevante harmoniserede produktstandard eller den europæiske tekniske godkendelseer udløbet.

Bilag 2 viser, hvilke klasser i det hidtidige danske system der kan anvendes parallelt med de europæiske klasser.


Beskrivelse

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.
Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.

Erstatter:


Antal sider: 52

Udgivet: 2012-01-10

Godkendelsesdato: 2011-09-28

Tilbagetrækningsdato: 2019-09-06

Internationale relationer :

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse 91.140.30 - Ventilationssystemer og klimaanlæg

Varenummer: M255224


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-127