DS/EN 1811:2011+A1:2015

Referenceprøvningsmetode til bestemmelse af nikkelafgivelse fra alle typer ørestikker og piercingstave til indsætning i piercede dele af menneskekroppen og fra artikler beregnet til direkte og længerevarende kontakt med huden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer en metode til simulering af nikkelafgivelse fra piercingsæt til huller i ørene og andre pierced dele af det menneskelige legeme samt artikler beregnet til at komme i direkte og længerevarende kontakt med huden med henblik på bestemmelse af, om afgivelsen af nikkel fra sådanne artikler er i overensstemmelse med nr. 27 Anneks XVII i Regulation (EC) no 1907/2006 of the European Parliament and of the Council (REACH).
Brillestel og solbriller er ikke omfattet af denne europæiske standard.


Antal sider: 31

Udgivet: 2015-11-11

Godkendelsesdato: 2015-10-14

Internationale relationer : EN 1811:2011+A1:2015 IDT

ICS: 39.060 - Juveler

Varenummer: M298609


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 347
  • CEN/TC 347/WG 1

Dansk udvalg

DS/V-001