DS/EN 378-1:2016+A1:2020

Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 1: Generelle krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

Hvad handler DS/EN 378-1:2016+A1:2020 om? 

Denne europæiske standard vedrører sikkerheds- og miljøkrav til udformning, fremstilling, konstruktion, installation, drift, vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse af kølesystemer og -apparater med hensyn til det lokale og globale miljø. Standarden omhandler ikke den endelige destruktion af kølemidlerne.
Hensigten er at minimere eventuelle farer for personer, genstande og miljøet fra kølesystemer og kølemidler. Det omfang, i hvilket farer er dækket, er beskrevet i anneks G. Derudover bør maskineri være i overensstemmelse med EN ISO 12100, alt efter relevans, for farer, der ikke er omfattet af denne standard.

 

Hvem henvender standarden sig til? 

Standarden fastlægger kravene til sikkerheden for personer og genstande, giver vejledning i beskyttelse af miljøet og fastlægger procedurer for drift, vedligeholdelse og reparation af kølesystemer samt genvinding af kølemidler.
Termen "kølesystem", der anvendes i denne Europæiske Standard, omfatter varmepumper.
Denne del af EN 378 specificerer de klassifikations- og udvælgelseskriterier, der gælder for kølesystemer. Disse klassifikations- og udvælgelseskriterier er anvendt i del 2, 3 og 4.
Denne standard gælder for:
a) stationære og mobile kølesystemer i alle størrelser med undtagelse af airconditionanlæg i køretøjer, som er dækket
af en specifik produktstandard, fx ISO 13043
b) sekundære køle- eller varmesystemer
c) placeringen af kølesystemerne
d) udskiftede dele og tilføjede komponenter efter vedtagelsen af denne standard, hvis de ikke er identiske i funktion
og kapacitet.
Systemer, der bruger andre kølemidler end dem, der er anført i anneks E i denne Europæiske Standard er ikke dækket af denne standard.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

EN 378-1:2016+A1:2020 indeholder tillæg 1, der blev godkendt af CEN 17. august 2020.
Dette dokument erstatter EN 378-1:2016.
Begyndelsen og slutningen af tekst, der er indført i eller ændret ved tillæg, er fremhævet i teksten med symboler. 

De vigtigste ændringer i del 1 i forhold til den tidligere udgave er anført nedenfor:
– så vidt muligt harmonisering med ISO 5149:2014 og ISO 817:2014
– definitioner tilpasset med henblik på harmonisering af EN 378-2:2016 med PED.
Det er værd at bemærke følgende detaljerede ændringer:
– ændring af termen "særligt maskinrum" til separat kølemaskinrum" og tilpasning af definitionen, hvad angår forbrændingsudstyr
– ændringer/integrering af definitionerne af "del af kølesystemet" (3.1.8), "trykbærende udstyr" (3.1.20) og "trykbeholdere"
(3.4.8), hvad angår PED
– flytning af områdeklassifikation fra anneks C til 5.3
– ny formulering af systemeksemplerne i 5.3 for at tydeliggøre forbindelsen med områdeklassifikationen
– udskiftning af klassifikationer i anneks F (sikkerhedsgruppe) med 5.2
– ændring af metoden til bestemmelse af kølemiddelfyldning af et kølesystem. Kravet om grænseværdi for kølemiddelfyldning


Beskrivelse

This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes procedures for the operation, maintenance and repair of refrigerating systems and the recovery of refrigerants.

The term “refrigerating system” used in this European Standard includes heat pumps.

This part of EN 378 specifies the classification and selection criteria applicable to refrigerating systems. These classification and selection criteria are used in parts 2, 3 and 4.

This standard applies:

a) to refrigerating systems, stationary or mobile, of all sizes except to vehicle air conditioning systems covered by a specific product standard e.g. ISO 13043;

b) to secondary cooling or heating systems;

c) to the location of the refrigerating systems;

d) to replaced parts and added components after adoption of this standard if they are not identical in function and in the capacity;

Systems using refrigerants other than those listed in Annex E of this European Standard are not covered by this standard.

Annex C specifies how to determine the amount of refrigerant permitted in a given space, which when exceeded, requires additional protective measures to reduce the risk.

Annex E specifies criteria for safety and environmental considerations of different refrigerants used in refrigeration and air conditioning.

This standard is not applicable to refrigerating systems and heat pumps which were manufactured before the date of its publication as a European Standard except for extensions and modifications to the system which were implemented after publication.

This standard is applicable to new refrigerating systems, extensions or modifications of already existing systems, and for existing stationary systems, being transferred to and operated on another site.

This standard also applies in the case of the conversion of a system to another refrigerant type, in which case conformity to the relevant clauses of parts 1 to 4 of the standard shall be assessed.

Product family standards dealing with the safety of refrigerating systems takes precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.


Antal sider: 78

Udgivet: 2020-11-03

Godkendelsesdato: 2020-11-02

Internationale relationer : EN 378-1:2016+A1:2020 IDT

ICS: 27.080 - Varmepumper 01.040.27 - Energi- og varmeoverføringsteknik (ordliste) 27.200 - Køleteknologi

Varenummer: M344313


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 182
  • CEN/TC 182/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-251

Indgår i