DS-håndbog 183:2017 ( Tilbagetrukket )

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Pris fra:
kr. 695,00

Beskrivelse

Denne standardsamling i to bind indeholder standarder oversat til dansk fra DS/HD 60364-serien. Gældende fra 1. juli 2017, refereres der til disse standarder i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (installationsbekendtgørelsen). Alle standarder i de to bind var gældende pr. 1. juli 2017.
Der vil efter 1. juli 2017 blive udsendt tillæg og rettelsesblade, der afspejler de danske afvigelser til DS/HD 60364-serien, til hver enkelt af de berørte standarder. Denne standardsamling er udgivet på et tidspunkt, hvor disse endnu ikke er udkommet, men afvigelserne er kendt og inkluderet i denne samling, i afsnittet Danske afvigelser.
Nærværende standardsamling vil kunne anvendes sammen med installationsbekendtgørelsen, da sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3 anses for opfyldt, såfremt installation udføres efter en gældende udgave af DS/HD 60364-serien, samt at installationsbekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.
I installationsbekendtgørelsen bliver der refereret til en række DS/HD-standarder, der alle er oversat til dansk i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og udgivet under deres respektive betegnelser efterfulgt af ”(SIK)”, fx DS/HD 60364-1:2008 (SIK). I disse SIK-udgaver er eventuelle tillæg og/eller rettelsesblade indarbejdet.
I DS/HD-standarder indgår der ofte særlige nationale bestemmelser. Disse er hhv. A-afvigelser, der beror på de enkelte landes lovgivning, og SNC’er, som skyldes andre faktorer, fx klimatiske forhold. Kun forhold vedrørende Danmark er medtaget i de oversatte DS/HD (SIK)-standarder. Forhold vedrørende andre lande fremgår dog af de tilsvarende engelske versioner af DS/HD-standarderne.
Installationsbekendtgørelsen beskriver de nationale bestemmelser til udførelse og drift af elektriske installationer. Det er i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen besluttet at udelade de danske afvigelser til standarderne i nærværende udgave af standardsamlingen, da de nationale afvigelser, som fremgår i de enkelte DS/HD-standarder, primært er baseret på krav i stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, og ikke installationsbekendtgørelsen af 2017.
Om standarder
Standarder er dynamiske; de granskes, revideres og erstattes løbende. Det berører naturligvis også standarderne i denne standardsamling. De er imidlertid alle omfattet af en overgangsperiode, som forlænger muligheden for at bruge dem, selv efter at de er blevet erstattet. Overgangsperioden varer for DS/HD 60364-seriens vedkommende som hovedregel 3 år.
Man kan kontakte Dansk Standard og tilmelde sig overvågning af standarderne, som installationsbekendtgørelsen refererer til. Dermed får man løbende besked, når der sker forandringer i forbindelse med standarderne, fx udgivelse af tillæg, rettelsesblade, samt når en standard er blevet erstattet, eller dens overgangsperiode er udløbet. Kontakt Dansk Standard på dssalg@ds.dk eller tlf. 39 96 61 31.
Vigtige oplysninger om ligheder og forskelle mellem allerede udgivne oversættelser og standardsamlingens indhold
I det store hele er standarderne i denne udgave af standardsamlingen identiske med de danske oversættelser af tilsvarende DS/HD (SIK)-standarder, der allerede er udgivet enkeltvis. Det er dog vigtigt at være opmærksom på følgende forskelle: Som beskrevet ovenfor blev de danske afvigelser indarbejdet i oversættelserne af de enkelte DS/HD (SIK)-standarder. Da imidlertid langt den overvejende del af de danske afvigelser er blevet ophævet ved installationsbekendtgørelsens ikrafttrædelse, er disse afvigelser ikke blevet indarbejdet i standardsamlingens udgaver. Hvor altså indhold pga. danske afvigelser er tilføjet, ændret, erstattet eller slettet i de allerede udgivne oversættelser af DS/HD (SIK)-standarderne, findes disse ændringer ikke gennemført på tilsvarende steder i standardsamlingen. Denne varians mellem udgaver træder tydeligst frem, hvor udeladte danske afvigelser forårsager mellemrum i standardsamlingens tekst. Vil man vide, hvor tekster indbyrdes varierer, er det nødvendigt at sammenligne de allerede udgivne oversættelsers tekst med standardsamlingens.
I begge bind er standardernes danske forsider, nationale forord samt europæiske implementeringssider fjernet. Disse sider kan ses i previewet til de enkelte standarder på webshop.ds.dk.
Bemærk også, at der i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen er foretaget redaktionelle rettelser og tilføjelser i DS/HD 60364-7-703:2007 (SIK) og DS/HD 384.7.711 S1:2004 (SIK).
Danske afvigelser
Som nævnt herover er de tidligere danske afvigelser slettet i denne standardsamling. Afvigelser grundet den nye installationsbekendtgørelse er medtaget i begge bind i afsnittene Danske afvigelser, hvor paragraffen fra installationsbekendtgørelsen er sat ud for det eller de relevante punkter i denne bog. Det er med blå skriftfarve markeret, i hvilke punkter en afvigelse skal inkluderes.
Standardsamlingens øvrige opbygning
I begge bind af standardsamlingen findes indholdsfortegnelser. Deres opbygning er dog forskellig. Indholdsfortegnelsen i bind 1 angiver både standardernes betegnelser, titler og overordnede punktinddeling, hvorimod indholdsfortegnelsen i bind 2 udelukkende angiver standardernes betegnelser og titler. Som hovedregel er standarderne sorteret efter deres betegnelsers alfanumeriske rækkefølge.
Bind 1 indeholder termer og definitioner fra Electropedia IEV 195 og 826 oversat til dansk. Electropedia er tilgængelig online, på www.electropedia.org/.
I begge bind er der enkelte steder indsat blanke sider for at bevare standardernes originale sidetal, der ses i hhv. højre og venstre side af arket. Selve standardsamlingens sidetal findes centreret nederst på siden.
Ændringer ift. 1. udgave:
Følgende standarder er medtaget i nye udgaver:
DS/HD 60364-5-534:2016 (SIK)
DS/HD 60364-5-557:2013+A11:2016 (SIK)
DS/HD 60364-5-537:2016 (SIK)
DS/HD 60364-6:2016 (SIK)
DS/HD 60364-5-551:2010+A11:2016 (SIK)
DS/HD 60364-7-712:2016 (SIK)
Følgende standard er tilføjet:
DS/HD 60364-4-46:2016 (SIK)

Antal sider: 783

Udgivet: 2017-06-30

Godkendelsesdato: 2017-06-29

Tilbagetrækningsdato: 2018-07-01

Varenummer: M316736


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-564