DS-håndbog 183:2018 ( Tilbagetrukket )

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Pris fra:
kr. 695,00

Beskrivelse

Bemærk at 2019-udgaven af DS-håndbog 183 bog ikke udkommer før i første halvdel af august.
Denne standardsamling i to bind indeholder standarder oversat til dansk fra DS/HD 60364-serien. Gældende fra 1. juli 2017, refereres der til disse standarder i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (installationsbekendtgørelsen). Alle standarder i de to bind er gældende pr. 1. juli 2018.
Nærværende standardsamling vil kunne anvendes sammen med installationsbekendtgørelsen, da sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3 anses for opfyldt, såfremt installation udføres efter en gældende udgave af DS/HD 60364-serien, samt at installationsbekendtgørelsens bestemmelser er overholdt. Installationsbekendtgørelsen beskriver de nationale bestemmelser til udførelse og drift af elektriske installationer.
I installationsbekendtgørelsen bliver der refereret til en række DS/HD-standarder, der alle er oversat til dansk i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og udgivet under deres respektive betegnelser efterfulgt af ”(SIK)”, fx DS/HD 60364-1:2008+A11:2017 (SIK). I disse SIK-udgaver er eventuelle tillæg og/eller rettelsesblade indarbejdet.
I DS/HD-standarder indgår der ofte særlige nationale bestemmelser. Disse er hhv. A-afvigelser, der beror på de enkelte landes lovgivning, og SNC’er, som skyldes andre faktorer, fx klimatiske forhold. Kun forhold vedrørende Danmark er medtaget i de oversatte DS/HD (SIK)-standarder. Forhold vedrørende andre lande fremgår dog af de tilsvarende engelske versioner af DS/HD-standarderne.
Om standarder og referencer
Standarder er dynamiske: De granskes, revideres og erstattes løbende, og der kan udkomme rettelsesblade og tillæg. Det berører naturligvis også standarderne i denne standardsamling. De er imidlertid alle omfattet af en overgangsperiode, som forlænger muligheden for at bruge dem, selv efter at de er blevet erstattet. Overgangsperioden varer for DS/HD 60364-seriens vedkommende som hovedregel 3 år.
Man kan kontakte Dansk Standard og tilmelde sig overvågning af de standarder, som installationsbekendtgørelsen refererer til. Dermed får man løbende besked, når der sker forandringer i forbindelse med standarderne, fx udgivelse af tillæg, rettelsesblade, samt når en standard er blevet erstattet, eller dens overgangsperiode er udløbet. Kontakt Dansk Standard på dssalg@ds.dk eller tlf. 39 96 61 31.
Vigtige oplysninger om ligheder og forskelle mellem allerede udgivne oversættelser og standardsamlingens indhold
Generelt er standarderne i denne udgave af standardsamlingen identiske med de danske oversættelser af tilsvarende DS/HD (SIK)-standarder, der er udgivet enkeltvis. I begge bind er standardernes danske forsider, indholdsfortegnelse, nationale forord samt europæiske implementeringssider fjernet. Disse sider kan ses i previewet til de enkelte standarder på webshop.ds.dk
I denne publikation er de europæiske fælles ændringer til IEC-standarderne indarbejdet i teksten. Bemærk at fx en lille del af fællesændringerne i DS/HD 60364-5-534:2016 (SIK) vedrører termer og definitioner i pkt. 530. Disse termer og definitioner skal bruges i forbindelsen med pkt. 534, hvorfor de er medtaget i begyndelsen af punktet fra side 363 i dette bind.
Bemærk også, at der i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen er foretaget redaktionelle rettelser og tilføjelser i DS/HD 60364-7-703:2007 (SIK) og DS/HD 384.7.711 S1:2004 (SIK). Yderligere er der i bind 2 indsat en DK-fodnote til pkt. 711.6 i DS/HD 384.7.711 S1:2004 (SIK). Denne note afspejler de nationale danske A-afvigelser til dette punkt. Disse A-afvigelser vil senere komme i et tillæg til den eksisterende standard eller som en del af en revideret udgave.
Modsat forrige udgave af denne bog, er punkter med danske undtagelser ikke angivet med blå farve i denne udgave, men i stedet markeret med fodnoter.
Standardsamlingens øvrige opbygning
I begge bind af standardsamlingen findes indholdsfortegnelser. Deres opbygning er dog forskellig. Indholdsfortegnelsen i bind 1 angiver både standardernes betegnelser, titler og overordnede punktinddeling, hvorimod indholdsfortegnelsen i bind 2 udelukkende angiver standardernes betegnelser og titler. Som hovedregel er standarderne sorteret efter deres betegnelsers alfanumeriske rækkefølge.
Bind 1 indeholder termer og definitioner fra Electropedia IEV 195 og 826 oversat til dansk. Electropedia er tilgængelig online, på www.electropedia.org/.
I begge bind er der enkelte steder indsat blanke sider for at bevare standardernes originale sidetal, der ses i hhv. højre og venstre side af arket. Selve standardsamlingens sidetal findes centreret nederst på siden.
Ændringer ift. 2. udgave:
Følgende standarder er medtaget i nye udgaver:
• DS/HD 60364-1:2008+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-4-41:2017+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-4-46:2016+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-5-51:2009+A11+A12:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-5-52:2011+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-5-537:2016+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-5-54:2011+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-5-559:2012+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-5-56:2010+A1+A11+A12:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-6:2016+A11+A12+AC:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-701:2007+A11+A12:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-704:2007+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-705:2007+AC+A11+A12:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-708:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-709:2009+A1+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-715:2012+A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-718:2013+A12:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-729:2009 +A11:2017 (SIK)
• DS/HD 60364-7-740:2006+A11:2017 (SIK)

Antal sider: 783

Udgivet: 2018-07-01

Tilbagetrækningsdato: 2019-08-13

Varenummer: M325000


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-564